Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı
Ortak Konu Başlıkları
 
Ortak Konu Başlıkları
T.C. Devlet Personel Başkanlığı Görevde Yükselme Ders Notları Kitapçığı
(Devlet Personel Başkanlığının http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/yayin/gorevde-yukselme-ders-notlari-818 internet adresinden adaylar tarafından temin edilecektir
 
Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Alan Bilgisi Konu Başlıkları
Şef Kadrosu İçin Mevzuat Konu Başlıkları:
Kanunlar :
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
6245 sayılı Harcırah Kanunu
Kanun Hükmünde Kararnameler :
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Yönetmelikler :
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
Taşınır Mal Yönetmeliği
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Kamu Konutları Yönetmeliği
 
Kaynak: Yukarıda belirtilen Kanun, Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmeliklere http://www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Sınav konularında 09.10.2017 tarihine kadar olan (17/06/2016 dâhil) mevzuat esas alınacaktır. 09.10.2017 tarihinden sonra ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler dikkate alınmayacaktır.
 
(Şef kadrosu için Ortak Konu Başlıklarından % 40, Alan Bilgisi Konu Başlıklarından % 60 şeklinde soru dağılımı yapılacaktır.)
 
Memur Kadroları İçin Mevzuat Konu Başlıkları:
T.C. Devlet Personel Başkanlığı Görevde Yükselme Ders Notlarının Tamamı
 
(Memur kadrosu için Ortak Konu Başlıklarından % 100 şeklinde soru dağılımı yapılacaktır.)
 
Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Alan Bilgisi Konu Başlıkları
Unvan Değişikliği sınavına başvuran adaylar için hazırlanacak sorular ilan edilen her kadronun görev alanları ve görevin niteliğine ilişkin konuları kapsayacaktır.
 
(Mühendis, Tekniker ve Programcı (Bilgisayar)kadroları için Ortak Konu Başlıklarından % 40, Alan Bilgisi Konu Başlıklarından % 60 şeklinde soru dağılımı yapılacaktır.)
 

12.10.2017
394