İç Denetim

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’yla kurulan iç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.
İç denetim 5018 sayılı Kanunun kamu idarelerinde kurulmasını öngördüğü iç kontrol sisteminin bir parçası olup, denetçinin ana görevi idare tarafından gerçekleştirilen iç kontrol sisteminin yeterliliğini değerlendirmek, zayıflıklarını ortaya çıkarmak ve gerektiğinde geliştirilmesi için önerilerde bulunmaktır.
İç denetçi güvence faaliyetlerini denetim raporlarıyla, danışmanlık faaliyetlerini ise danışmanlık raporlarıyla gerçekleştirir.
İç denetim faaliyetleri üç yıllık denetim planı ve bu plana bağlı olarak yapılan yıllık denetim programına göre yürütülür. Denetim plan ve programı üst yönetici (Rektör) tarafından onaylanır. İç denetim raporları üst yöneticiye sunulur.

Mevzuat

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili maddeleri
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu İç Denetim Genel Tebliği

Personel

İç Denetçi Erdem BAŞULAŞ
İç Denetçi Mehmet GÜNEŞ

İletişim: Karabük Üniversitesi Rektörlüğü

0370 4332003-04 Dahili: 2339

 

Faaliyetler

2015 yılı denetimleri

2016 yılı denetimleri

Eklenme Zamanı: 9.10.2017 / 02:06