Prof. Dr.Murat AĞARI

Rektör Danışmanı

 • Demir Çelik kampüsü Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Türkiye
 • muratagari@karabuk.edu.tr
 • +90 444 0 478
 • www.karabuk.edu.tr

Özgeçmiş

 • Prof. Dr.Murat AĞARI

  DERECE ALAN Üniversite Yıl
  Lisans Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi 1992
  Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü    Yüzüncü Yıl Üniversitesi     1995
  Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü  Ankara Üniversitesi 2000

 • İdari Görevler

  • Gaziantep Ünv. Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Bşk. Vek. 2009-2011

  • Gaziantep Ünv. İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2011-2015

  • Gaziantep Ünv. Rektör Danışmanlığı, 2012-2015

  • Gaziantep Ünv., Türkiye-Suriye İlişkileri Etüt Merkezi Müdürü, 2010-2013

  • Gaziantep Ünv. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (TÖMER) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2011-2015

  • Gaziantep Ünv. Tarih Bölümü, Ortaçağ Anabilim Dalı Bşk. 2009-2015

 • Yayınlar:


  1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
  1. Ağarı, Murat and A. Duman, “Study of Middle Ages of al-Ya’qubi at Kitab al-Buldan”, Hamdard Islamicus, Vol: XXVIII, No: 3, July-September 2003, pages: 21-27.


  2. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
  1. Ağarı, Murat, “İslam Coğrafyacılarında Yedi İklim Anlayışı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C: 47, Sayı: II, 2006, ss: 157-176
  2. Ağarı, Murat, “Irak ve Belh Coğrafya Ekolleri ve İlk Temsilcileri – İbn Hurdazbih, Ya’kubî ve İstahrî”, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 34, 2007, ss: 169-192
  3. Ağarı Murat, “Coğrafya Eserlerindeki Türklerle İlgili Bilgilerin Irak ve Belh Coğrafya Ekollerine Göre Değerlendirilmesi”, YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2005, Sayı: 8, ss: 35-66
  4. Ağarı, Murat, “Oryantalist Tarihçiliğe Karşı Oksidental Tarihçilik-Kapsamı, Çerçevesi ve Uygulanabilirliği”, Marife Dergisi Oksidentalizm Dosyası-Özel Sayı
  5. Ağarı, Murat, “İbn Hurdazbih’in el-Mesâlik ve’l-Memâlik’i ve İçerdiği Coğrafî ve Kültürel Motifler”, Dinî Araştırmalar, Cilt: 7, Sayı: 21, Ocak-Nisan 2005, ss: 237-264.
  6. Ağarı Murat, “Ya’kubi’nin Kitabü’l-Buldan’ı”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 17, Güz 2003, ss: 187-198
  7. Ağarı, Murat, “Ontolojik Tarih Algısında Tarih/Tabiat ve İnsan Bağlamı”, İslâmî Araştırmalar, Cilt: 17, No: 2; 2004, ss: 108-118.
  8. Ağarı Murat, “Hz. Muhammed’in Hıristiyan ve Yahudi Siyasetinin Arka Planı”, İslami Araştırmalar, Temmuz-Eylül 2007
  9. Ağarı, Murat, “Kazvînî’nin Âsâr’ında Geçen Tabiata Dâir Bilgiler”, YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2006, Sayı: 11, ss: 60-87
  10. Ağarı Murat, “İbadetlerin Coğrafî Bilginin Gelişimine Katkısı”, YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2006, Sayı: 12, ss: 59-78
  11. Ağarı, Murat, “Coğrafya Yazarlarının(Seyyahların) Eserlerine Göre Ortaçağ Dünyası”, Bilim ve Ütopya, S: 158, Yıl: 14, Ağustos 2007, ss: 10-15
  12. Ağarı, Murat, “Quality and Its Reflection to the History and the Period of Prophet Muhammad”, GAÜN Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2012, C: 11, Sayı: 4, ss: 1162-1170
  13. Ağarı, Murat, “Prophet Muhammad and His Two Different Roles as a Prophet and Historical Personality”, GAÜN Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2013, C: 12, Sayı: 1, ss: 49-67
  14. Ağarı, Murat, “Ya’kûbî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C: 43, ss: 287-288

  3. Çeviri Makaleler:
  1. Tooley, R. V., “Batlamyus’a Kadar Hıristiyan Öncesi Dönem Coğrafyası”, çev: M. Ağarı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 2, 2001, ss. 403-411.
  2. J. H. Kramers, “Coğrafya ve Ticaret”, İslami Araştırmalar, Cilt: 4, Sayı: 4, 2003, ss: 678-687.

  4. Telif Kitaplar:
  1. Ağarı, Murat, İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar(Doğuşu-Gelişimi ve Temsilcileri), Kitabevi yay. İstanbul 2002.(Doktora Tezinin tıpkıbasımı).
  2. Ağarı, Murat, Hz. Muhammed’in Hıristiyanlarla Mücadele Stratejisi, Ayışığı yay., 2003 (Yüksek Lisans Tezi’nin tıpkıbasımı).
  3. Ağarı, Murat, İslam Tarihine Metodolojik Bir Yaklaşım-Tarih Düşüncesinde Yer ve Zaman Sorunu-, Bilge Adam yayınları, 2004.
  4. Ağarı, Murat, Kazvinî’nin Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd’ı (İnceleme ve Değerlendirme), İst., Kitabevi yay., 2009

  5. Çeviri Kitaplar:
  1. Ya’kubî, Ülkeler Kitabı, çev: M. Ağarı, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2002.
  2. İbn Hurdazbih, Ülkeler ve Yollar Kitabı, çev: M. Ağarı, Kitabevi Yay. 2008
  3. V. Minorsky, Hudûdü’l-Âlem Mine’l-Maşrık İle’l-Magrib, çev: A. Duman-M. Ağarı, Kitabevi Yay. 2008
  4. İstahrî, Ülkelerin Yolları, çev.: M. Ağarı, Kitabevi Yay. 2015

  6. Tezler:
  1. Yüksek Lisans Tezi: “Asr-ı Saadette Müslüman Hıristiyan İlişkileri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 1995.
  2. Doktora Tezi: “Tarihî Coğrafyacılığın Doğuşu ve Gelişi8i (M. 610-1000)” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- Ankara 2000

  7. Sempozyum Bildirileri:
  1. Ağarı, M., “İslam Coğrafyacılığının Oluşum Süreci ve Irak ve Belh Ekolleri”, Vefatının 350. Yılında Uluslararası Katip Çelebi Sempozyumu, 19-20 Ekim 2007, İstanbul

  8. Çalıştırdığı Yüksek Lisans Tezleri:
  1. Güllü, H. Avni Güllü, İbnü’l-Fakih ve Eseri Kitabü’l-Buldan, YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2006.
  2. Gündal, Veysel, Tulunoğlulları Devleti ve Kültür ve Medeniyeti, YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2007.
  3. Zorlu, A. Tanık Zorlu, Abbasi Hakimiyetinde Türkler, YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2008.
  4. Alkan, Hasan, İbn Haldun İle Arnold Toynbee’nin Tarih Görüşlerininin Karşılaştırlması, YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010.
  5. Eker, Ali Fuat, İbn Rusteh ve Eseri A’lâki’n-Nefîse, YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010
  6. Ada, Mazhar, Kudâme b. Cafer ve Eseri Kitâbü’l-Harac, YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010
  7. Karaca, Ayşe, Türk Kültüründe At ve Atçılık, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2011
  8. Bayındır, Abdullah, Mustafa Ragıp Paşa ve Osmanlı’da Piyade Eğitimi Adlı Eseri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2012
  9. Islah, İbrahim, Türklerde Bayram, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2012

  9. Diğer Çalışmalar:
  1. Ağarı Murat, New Methods in English Teaching, Tekağaç-Eylül yay. Ankara 2004
  2. Ağarı Murat, ÜDS-KPDS Soru Bankası 1, Aça yay., Ankara 2005

  12. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
  - Gaziantep Yazarlar Birliği Üyesi
  - Türkiye Yazarlar Birliği Üyesi
  Öğretim Faaliyetleri
  Verdiği Lisans Dersleri:
  İslam Tarihi ve Medeniyeti
  Selçuklu Tarihi I-II
  Roma Tarihi
  Bizans Tarihi
  Verdiği Yüksek Lisans Dersleri:
  Anadolu’da Türk Kültür ve Fikir Hareketleri I-II
  Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları I-II

Görev Dağılımı


İletişim

 • Karabük Üniversitesi

 • Email: muratagari@karabuk.edu.tr
 • Telefon: +90 444 0 478

Mesaj Gönder
Güvenlik Kodunu Yenile