BESYO Başvuruları

 

Özel Yetenek Ön Kayıt Formu (Alım Olduğunda Aktif Olacaktır)

T.C
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Özel Yetenek Sınav Yönergesi


Amaç ve Dayanak
Madde 1:
Amaç; Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans programlarına öğrenci alınması ile ilgili işlemler bu yönerge hükümlerine göre yürütülür. Bu yönerge; özel yetenek sınavının yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, sonuçların duyurulması gibi işlemlerle ilgili hükümleri içerir.  Özel yetenek sınavı açıklamaları her yıl yayınlanan özel yetenek giriş sınavı kılavuzu ile ilan edilir.
Dayanak; Bu yönerge “Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim –Öğretim Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Aday Kabul Koşulları
Madde 2:
Hasan  Doğan  Beden  Eğitimi  ve  Spor  Yüksekokulu  Beden  Eğitimi  ve  Spor  Öğretmenliği  ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavına;
 1. Hasan  Doğan  Beden  Eğitimi  ve  Spor  Yüksekokulu tarafından her yıl hazırlanan özel yetenek sınav kılavuzunda belirlenen taban puanları alanlar
 2. YGS sınav sonucuna göre herhangi bir öğrenim kurumuna girmeye hak kazandığı halde kesin kaydını yaptırmayanlar başvurabilirler.

 Sınavın Duyurulması

Madde 3:
Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü Lisans programına Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrenci kontenjanları, aday olmak için gerekli koşullar, kayıt ve sınav tarihleri Karabük Üniversitesinin Web sayfası aracılığıyla duyurulur.

Başvuru Usul Ve Esasları
Madde 4:
Aday kayıtları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yer ve tarihte yapılır. Aday pasaport, nüfus cüzdanı ve ehliyet gibi herhangi bir kimlik  belgesi   göstermeden   sınava   alınmaz.
Ön   kayıt   sırasında   adaylardan aşağıdaki  yazılı belgeler  istenir;

 1. Özel Yetenek Sınavının yapıldığı yıla ait YGS sınav sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi ( Yabancı Uyruklu adaylardan bu belge istenmez.)
 2. Mezun  olduğu  kurumdan  alınan  diploma, mezuniyet belgesi veya lise son sınıf öğrencileri ise son sınıfta okuduğuna dair ilgili kurum belgesi (Kesin kayıtta diploma veya mezuniyet belgesinin aslı )  istenir.
 3. Orta  öğretim  kurumlarının  spor  alanlarından  mezun  olanlar  için  bu kurumlardan alınacak “ Spor alan çıkışlıdır.” ibareli belge
 4. Son altı ayda çekilmiş  kılık kıyafet yönetmeliğine uygun iki adet  4,5x6 cm boyutlarında vesikalık fotoğraf
 5. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (T.C Kimlik numaralı olmalıdır.)
 6. Milli sporculuk kontenjanından başvuracak sporcular için ilgili federasyon ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğine (Resmi Gazete, Sayı: 27932, 12 Mayıs 2011) uygun olarak düzenlenmiş millilik belgesi.
Kayıt başvuru esasları;
 1. Başvuru adayın kendisi veya  bir  yakını  tarafından  şahsen yapılır.  Posta  ile  yapılan  başvurular  kabul  edilmez.  Adaylar yukarıdaki belgelerin aslı ve fotokopisiyle birlikte gelir.  Fotokopiler onaylandıktan sonra asılları adaylara geri verilir.
 2. Giriş  şartlarını  taşımadıkları  halde  yanlış  bilgi  vererek,  asılsız  belge veya  belgeler  ile  kaydını  yaptırmış  olanların  bu  durumları,  eğitim–öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.
Sınav Üst Kurulu
Madde 5:   
Üniversite Yönetim Kurulunca Rektör veya bir Rektör Yardımcısı başkanlığında,  Yüksekokul Müdürünün de yer  aldığı 3  (üç)  kişilik  sınav üst kurulu oluşturulur. Sınav Üst Kurulu, sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden birinci  derecede sorumludur.Sınav Düzenleme Kurulu
Madde  6:
Sınav Düzenleme Kurulu, Yüksekokul  Müdürü  ya  da  Yüksekokul Müdürü’nün  görevlendireceği bir öğretim üyesinin başkanlığında,  yeteri kadar öğretim üyesinden oluşur.  Kurul gerektiğinde Yüksekokul dışından uzman öğretim elemanlarına ve idari personele görev verebilir. Bu kurul, sınav üst kuruluna karşı sorumludur.
Sınav Düzenleme Kurulunun Görevleri
Madde 7:
Sınav Düzenleme Kurulu
 1. Sınav yerlerinin belirlenerek düzenlenmesinden,
 2. Sınav yerlerinin sorumlularının seçimi ve görevlendirmesinden,
 3. Sınav yerlerinin sınava uygun hale getirilmesinden,
 4. Sınavların    güvenli biçimde yapılması ve sonuçlandırılmasından sorumludur.
 5. Sınavların başlangıcından sonuna kadar değerlendirme aşamasında da dahil olmak üzere her aşamada yürütülmesiyle ilgili tüm işlemleri üstlenir.
Sınav Jürisi
Madde 8:
Sınav Jürisi; en az 5 (beş) asil, 3 (üç) yedek üye olmak üzere, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğretim elemanlarından oluşur. Yüksekokul Yönetim Kurulu, Özel Yetenek Sınavı için ilgili bölümlerde yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmadığı takdirde, diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim elemanı görevlendirebilir.
Sınav Jürisi; sınav esnasında, sınavın yönetimini ve biçimini belirlemek üzere görev yapar. Sınav hakkında gerekli bulduğu açıklamaları öğrenci adaylarına duyurur ve sınavın süresini, şeklini ve uygulanma biçimini belirlemede tam yetkilidir. Sınav Üst Kurulu üyesi olanlar sınav jürisinde görev alamazlar.
Sınav Türleri ve Puanlarının Hesaplanması:
Madde 9:
Adayın başarı puanının hesaplanması;
 • Özel Yetenek Sınavı Puanının hesaplanmasında her yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi            (ÖSYM)        tarafından yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme  Sınav kılavuzu esas alınacaktır.
 • Milli  sporcular  için her yıl özel yetenek sınav kılavuzunun ilgili bölümünde  belirtilen yöntemle hesaplanan puanlar,  ÖYSP  puanı olarak değerlendirilecek ve ÖSYM’nin kitapçığında  belirlenen sisteme  göre  standart  puana çevrilerek  yerleştirmeye  esas puan hesaplanır.
 • Adaylar elde ettikleri puana göre sıralanır, erkek ve kadın aday listeleri ilgili yılın özel yetenek sınav kılavuzunda belirtilen kontenjanlarına uygun olarak yerleştirmeye esas puan sıralaması ile ilan edilir. Asil aday kontenjanlarının iki katı yedek aday belirlenerek puan sıralaması ile ilan edilir.
 • Özel  yetenek  sınavı sonucunda Karabük Üniversitesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilen milli sporcu kontenjanının dolmaması durumunda boş kalan kontenjan  yedek aday listelerinden kadın aday listesi öncelikli olarak sıra ile bir kadın bir erkek olmak üzere  tamamlanır.
Özel Yetenek Sınavı Uygulaması ve Sonuçlarına İtirazlar
Madde 10:
Özel yetenek sınavı uygulamasına yapılacak itirazlar adayın sınava girdiği oturumun bitimine kadar, sınav sonuç listelerine yapılacak itirazlar ise listelerin ilan edilmesini takip eden 5.  iş gününün mesai saati bitimine kadar yapılır.
Yedek Adaylarla İlgili Açıklamalar
Madde 11:
Kesin kayıt tarihlerinde herhangi bir nedenle kaydını yaptırmayan adayların yerine ilgili yılın özel yetenek sınav kılavuzunda belirtilen tarihlerde kadın / erkek yedek listesinden kayıt yapılır.
Yönergede Yer Almayan Durumlar
Madde 12:
Bu  yönergede  yer  almayan  konularda,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Yasası, Yükseköğretim   Kurul   Kararları,   Öğrenci   Seçme   ve   Yerleştirme   Sistemi Kılavuzu  hükümleri,  Üniversitemiz  Ön  Lisans  ve  Lisans  Eğitim -Öğretim  ve  sınav yönetmeliği  ve           Senato           kararlarına    göre işlem yapılır. Yönergede belirtilen konuların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda farklı  şekilde yer alması durumunda kılavuz hükümleri uygulanır.
Yürütme
Madde 13:
Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
Yürürlük
Madde 14:
Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Senatosu’nun kabul ettiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.22/05/2014 tarih ve 2014/02-1 sayılı yönerge,işbu yönerge ile yürürlükten kaldırılmıştır.Başvuru Yeri
Madde 15:
Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Balıklarkayası Mevkii 78050 KARABÜK
Web Sayfası ://besyo.karabuk.edu.tr
//www.karabuk.edu.tr
05.10.2023