İç Denetim Birimi Başkanlığı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’yla kurulan iç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim 5018 sayılı Kanunun kamu idarelerinde kurulmasını öngördüğü iç kontrol sisteminin bir parçası olup, denetçinin ana görevi idare tarafından gerçekleştirilen iç kontrol sisteminin yeterliliğini değerlendirmek, zayıflıklarını ortaya çıkarmak ve gerektiğinde geliştirilmesi için önerilerde bulunmaktır. İç denetçi güvence faaliyetlerini denetim raporlarıyla, danışmanlık faaliyetlerini ise danışmanlık raporlarıyla gerçekleştirir. İç denetim faaliyetleri üç yıllık denetim planı ve bu plana bağlı olarak yapılan yıllık denetim programına göre yürütülür. Denetim plan ve programı üst yönetici (Rektör) tarafından onaylanır. İç denetim raporları üst yöneticiye sunulur.


Mevzuat
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili maddeleri
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu İç Denetim Genel Tebliği
 

İç Kontrol
Organizasyon Şeması
Görev Tanımları
Hassas Görev Tespit Formu
 

Personel
İç Denetim Birimi Başkanı Erdem BAŞULAŞ
İç Denetçi Mehmet GÜNEŞ
İç Denetçi Emine OĞUZ YILMAZ

İletişim: Karabük Üniversitesi Rektörlüğü

Telefon No: 0370 4188139
04.10.2023